file_doc

Posiedzenia Rady IIP

Posiedzenie w dniu 22 czerwca 2016

 1. Otwarcie posiedzenia – Przewodniczący Rady IIP
 2. Monitorowanie i sprawozdawczość w zakresie realizacji dyrektywy INSPIRE w Polsce (Decyzja KE z dnia 5 czerwca 2009) – Główny Geodeta Kraju
 3. Wyniki programowania budowy, utrzymania i użytkowania IIP w etapie dwuletnim 2016-2017 (Uchwała Rady IIP z dnia 20 października 2015) – Wiceprzewodniczący Rady oraz Ewa Surma, GUGiK
 4. Współpraca międzyregionalna w ramach IIP – Przewodniczący Zespołu Eksperckiego RSIP Związku Województw RP
 5. Sprawy różne, wolne wnioski i zamknięcie posiedzenia – Przewodniczący Rady IIP

 


Posiedzenie w dniu 5 kwietnia 2016 r.

 1. Otwarcie posiedzenia – Przewodniczący Rady IIP
 2. Zalecenia Komisji Europejskiej dotyczące implementacji dyrektywy INSPIRE w Polsce oraz ich realizacja przez organy wiodące – Główny Geodeta Kraju
 3. Procesy monitorowania postępu prac wdrożeniowych INSPIRE w roku 2015  oraz opracowania sprawozdania za lata 2013-2015 (art.19 ustawy o IIP z dnia 4 marca 2010, oraz  decyzja KE z dnia 5 czerwca 2009) – GUGiK, organy wiodące
 4. Omówienie i opiniowanie programu budowy, utrzymania i użytkowania infrastruktury informacji przestrzennej (uchwały 20-22 Rady IIP ) – GUGiK, organy wiodące
 5. Informacja  o potwierdzeniu przez Komisji Europejskiej prawidłowości transpozycji  w  Polsce Dyrektywy INSPIRE
 6. Sprawy różne, wolne wnioski i zamknięcie posiedzenia – Przewodniczący Rady IIP

Otwarte posiedzenie w dniu 4 listopada 2015 r.

Po raz drugi w Bibliotece Narodwej w Warszawie odbędzie się otwarte posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej działającej przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji. W trakcie posiedzenia zaplanowano trzy sesje, obrady zorganizowane zostały pod hasłem "Zarządzanie danymi przestrzennymi ukierunkowane na użytkownika". Posiedzenie rozpocznie się 4 listopada br. o godzinie 10 w Audytorium im. S. Dembego biblioteki.

Podczas trzech sesji tematycznych członkowie Rady praz osoby zainteresowane tamtyką związaną z wdarażaniem w Polsce tematyki INSPIRE będa mogli zapoznać się z materiałami przygotowanymi zarówno przez organy wiodące, odpowiedzialne za poszczególne tamaty wskazane  w dyrektywie oraz ustawie o inffrastrukturze informacji przestrzennej jak i przedsatwicieli samorządu terytorialnego. 

Ostatnia sesja będzie poświęcona kierunkom rozwoju szkolnictwa wyższego i średniego oraz upowszechniania wiedzy w dziedzinie geoinformacji w Polsce z uwzględnieniem wniosków wynikających z badań i konferencji poświęconych tej tematyce.


Posiedzenie w dniu 24 czerwca 2015 r.

 1. Otwarcie posiedzenia – Sekretarz Stanu w MAiC, Przewodniczący Rady IIP
 2. Wyniki monitorowania postępu prac wdrożeniowych INSPIRE (realizacja decyzji KE  z dnia 5 czerwca 2009) – Ewa Surma, GUGiK
 3. Stanowisko Konwentu Marszałków RP w sprawie IIP - Przewodniczący Zespołu Porozumiewawczego RSIP
 4. Informacja o międzynarodowych i krajowych konferencjach wiążących się z pracami Rady w roku 2015 – Przewodniczący Rady IIP
 5. Sprawy różne, wolne wnioski i zamknięcie posiedzenia – Przewodniczący Rady IIP

Posiedzenie w dniu 19 marca 2015 r.

 1. Otwarcie posiedzenia – Sekretarz Stanu w MAiC, Przewodniczący Rady IIP
 2. Prawne, organizacyjne i techniczne aspekty budowy IIP w temacie Zagospodarowanie przestrzenne – Magdalena Zagrzejewska-Fiedorowicz,  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
 3. Dyskusja
 4. Informacja o bieżących pracach Rady oraz rozpatrzenie projektów uchwał o:
  1) poszerzeniu  składu Rady,
  2) przyjęciu standardu programowania budowy, utrzymania i użytkowania IIP – Przewodniczący Rady IIP
 5. Sprawy różne, wolne wnioski i zamknięcie posiedzenia – Przewodniczący Rady IIP


Posiedzenie w dniu 4 grudnia 2014 r.

 1. Otwarcie posiedzenia – Sekretarz Stanu w MAiC, Przewodniczący Rady IIP
 2. Wyniki aktualizacji programu budowy IIP w latach 2014-2015 - Główny Geodeta Kraju
 3. Zaktualizowany program budowy IIP na tle projektów badawczych, wdrożeniowych i edukacyjnych objętych perspektywą finansową UE w latach 2014-2020 - Organy Wiodące
 4. Komunikat sprawozdawczy o sympozjum Rozwój metod i technologii  geoprzestrzennych, Warszawa, 6 listopada 2014 r.– Przewodniczący Rady IIP
 5. Projekt sprawozdania z prac w roku 2014 i planu prac Rady IIP na rok 2015 – Przewodniczący Rady IIP
 6. Sprawy różne, wolne wnioski i zamknięcie posiedzenia – Przewodniczący Rady IIP

Otwarte posiedzenie w dniu 6 listopada 2014 r.

Sympozjum "Europejskie Europejskie Ramy Lokalizacyjne w świetle infrastruktury informacji przestrzennej" program sympozjum w znacznym stopniu wyczerpał tematykę planowanego wcześniej jesiennego posiedzenia Rady.


Posiedzenie w dniu 26 czerwca 2014 r.

 1. Otwarcie posiedzenia – Przewodniczący Rady IIP
 2. Wyniki monitorowania prac INSPIRE w roku 2013 - Główny Geodeta Kraju, Ewa Surma - GUGiK
 3. Wnioski wynikające z monitorowania postępu prac w poszczególnych tematach z uwzględnieniem niezbędnych uzgodnień międzyresortowych – dyskusja z udziałem organów wiodących moderowana przez Głównego Geodetę Kraju
 4. Prezentacja inicjatywy GUGiK w zakresie Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej (CAPAP) – Zastępca Głównego Geodety Kraju
 5. Komunikat sprawozdawczy o konferencjach INSPIRE w Krakowie i Aalborgu
 6. Sprawy różne, wolne wnioski i zamknięcie posiedzenia – Przewodniczący Rady IIP.

Posiedzenie w dniu 1 kwietnia 2014

 1. Otwarcie posiedzenia – Przewodniczący Rady IIP
 2. Projekt programu budowy IIP w latach 2014-2015 (wersja 1 programu) - Główny Geodeta Kraju
 3. Aspekt jakości danych INSPIRE w tworzeniu IIP – Przewodniczący Rady IIP
 4. Dyskusja na temat projektu programu budowy IIP w latach 2014-2015 - Przedstawiciele Organów Wiodących
 5. Przyjęcie uchwały nr 16 w sprawie wyników programowania budowy IIP - Przewodniczący Rady IIP
 6. Sprawy różne, wolne wnioski i zamknięcie posiedzenia – Przewodniczący Rady IIP

Posiedzenie w dniu 4 grudnia 2013

 1. Otwarcie posiedzenia – Przewodniczący Rady
 2. Budowa IIP w tematach nadzorowanych przez Ministra Środowiska - Stanisław Gawłowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Ewa Madej-Popiel, z-ca Dyrektora Departamentu Informacji o Środowisku Ministerstwa Środowiska
 3. Informacje organów wiodących na temat przebiegu realizacji uchwały Rady IIP z dnia 18 września 2013 r. w sprawie programowania budowy IIP w etapie obejmującym lata 2014-2015 - Jacek Jarząbek - Zastępca Głównego Geodety Kraju, Przedstawiciele Organów Wiodących
 4. Dyskusja na temat sprawozdania Rady IIP za rok 2013 i planu prac na rok 2014 - Przewodniczący Rady IIP
 5. Sprawy różne, wolne wnioski i zamknięcie posiedzenia – Przewodniczący Rady


Posiedzenie w dniu 18 września 2013 r.

 1. Otwarcie posiedzenia - Przewodniczący Rady IIP
 2. Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach jako istotne rozszerzenie IIP pod względem organizacyjnym, funkcjonalnym i zasobów informacyjnych - Kazimierz Bujakowski, Główny Geodeta Kraju
 3. Współpraca międzynarodowa i międzyresortowa w zakresie informacji geoprzestrzennej w Wojsku Polskim: stan obecny i trendy rozwojowe - Płk Andrzej Merski, Szef Geografii Wojskowej
 4. Zadania realizowane i planowane do realizacji w temacie zagospodarowania przestrzennego IIP - Lidia Piotrowska, Kacper Kamiński - Ministerstwo Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej
 5. Dyskusja i głosowanie na temat uchwały o zmianie uchwały nr 12 Rady IIP w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej - Przewodniczący Rady
 6. Dyskusja i głosowanie na temat programowania budowy IIP w etapie obejmującym lata 2014-2015 - Przewodniczący Rady
 7. Współpraca organów wiodących z GUGiK dla zapewnienia należytego funkcjonowania Geoportalu IIP  jako centralnego punktu dostępu do zbiorów i usług danych przestrzennych - Jacek Jarząbek, Z-ca Głównego Geodety Kraju
 8. Dyskusja na temat założeń i trybu opracowania strategii rozwoju regionalnych systemów informacji przestrzennej w ramach IIP, z udziałem zaproszonych członków Zespołu Porozumiewawczego Regionalnych SIP powołanego przez Konwent Marszałków - prowadzenie Krzysztof Mączewski - Przewodniczący Zespołu, Przewodniczący Rady
 9. Sprawy różne, wolne wnioski i zamknięcie posiedzenia - Przewodniczący Rady


Posiedzenie w dniu 3 lipca 2013 r.

 1. Otwarcie posiedzenia – Minister Administracji i Cyfryzacji, Przewodniczący Rady IIP.
 2. Informacja na temat realizacji dyrektywy INSPIRE w Polsce na tle sprawozdania z prac w latach 2010-2012 – Główny Geodeta Kraju.
 3. Dyskusja z uwzględnieniem informacji na temat postępu prac zaplanowanych przez organy wiodące na lata 2012-2013.
 4. Portal geostatystyczny – Prezes GUS.
 5. Informacje na temat wniosków konferencji ONZ Second High Level Forum on Global  Geospatial Management, Doha, 4-6 luty 2013, konferencji KE INSPIRE 2013:The Green Renaissance, Florencja, 23-27 czerwiec 2013 oraz sympozjum „Krakowskie Spotkania z INSPIRE”, Kraków 16-17 maja 2013.
 6. Sprawy różne.

Posiedzenie w dniu 14 marca 2013 r.

 1. Otwarcie posiedzenia – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, Przewodniczący Rady IIP.
 2. Wzorzec i tryb opracowania sprawozdania z realizacji dyrektywy INSPIRE w latach 2010-2012 - Główny Geodeta Kraju.
 3. Projekt rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych dla II i III grupy tematycznej - I Zastępca Dyrektora PIG-PIB - Dyrektor ds. Geoinformacji.
 4. Informacja na temat transpozycji dyrektywy INSPIRE w Polsce - Zastępca Głównego Geodety Kraju.
 5. Sprawy różne.

Posiedzenie w dniu 7 grudnia 2012 r.

Porządek dzienny posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, Przewodniczący Rady,
 2. Geoportal IIP - stan obecny oraz plan dalszych prac ze szczególnym uwzględnieniem współdziałania organów wiodących w zakresie wynikającym z regulacji ustawowych - Główny Urząd Geodezji i Kartografii,
 3. Projekt sprawozdania z działalności Rady IIP za rok 2012,
 4. Projekt planu pracy Rady IIP na rok 2013,
 5. Dyskusja oraz przyjęcie uchwał w sprawie przedstawionych dokumentów, 
 6. Sprawy różne i zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie w dniu 12 września 2012 r.

Porządek dzienny posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i wręczenie nominacji nowym Członkom Rady,
 2. Przedstawienie projektu programu budowy IIP w latach 2012-2013, opracowanego w wyniku współpracy organów wiodących, wersja 2.0,
 3. Dyskusja, w tym komentarze Członków Rady o wynikach programowania przez organy wiodące oraz organ koordynujący, przyjęcie uchwały w sprawie przedstawionego projektu,
 4. Współpraca jednostek samorządu terytorialnego w zakresie informacji przestrzennej,
 5. Dyskusja,       
 6. Sprawy różne i zamknięcie posiedzenia - Przewodniczący Rady.

Posiedzenie w dniu 7 maja 2012 r.

Porządek obrad posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku dziennego,
 2. Przedstawienie aktualnego stanu programowania prac nad IIP w latach 2012-2013 prowadzonego na podstawie uchwały Nr 7 Rady z dnia 8 lutego 2012 - projekt wersji 1.0 programu,
 3. Dyskusja, w tym komentarze o wynikach programowania budowy IIP przez organy wiodące oraz organ koordynujący, przyjęcie uchwały nr 8 Rady w sprawie wstępnych wyników programowania budowy infrastruktury informacji przestrzennej w etapie obejmującym lata 2012-2013,
 4. Informacja o wynikach corocznego Monitoringu INSPIRE,
 5. Informacja o projektach IIP finansowanych ze środków europejskich,
 6. Sprawy różne i zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie w dniu 8 lutego 2012 r.

Porządek obrad posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku dziennego
 2. Programowanie budowy IIP w latach 2012-2013
 3. Sprawozdanie z działalności Rady IIP w roku 2011
 4. Plan pracy Rady IIP na rok 2012
 5. Sprawozdanie i plan pracy Kolegium Redakcyjnego Witryny Rady IIP
 6. Sprawy różne, w tym:
 • interpretacja terminów INSPIRE Roadmap,
 • informacje bieżące.


Posiedzenie w dniu 5 października 2011 r.

Porządek obrad posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku dziennego,
 2. Informacja na temat stanu legislacji dziesięciu rozporządzeń określonych w ustawie o IIP,
 3. Projekt strategii harmonizacji zbiorów danych przestrzennych,
 4. Projekt dwu i wielostronnych porozumień organów wiodących i innych podmiotów współtworzących IIP,
 5. Komunikat na temat realizacji uchwały nr 2 Rady IIP w sprawie testowania projektów specyfikacji danych drugiej i trzeciej grupy tematycznej,
 6. Inne informacje, wnioski i zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie w dniu 11 maja 2011 r.

Porządek obrad posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku dziennego
 2. Przyjęcie planu pracy Rady IIP na II-IV kwartał 2011 roku
 3. Sprawozdanie Zespołu Metadanych Pierwszej i Drugiej Grupy Tematycznej
 4. Wyniki monitorowania INSPIRE w Polsce w 2010r.
 5. Projekt rozwiązań systemowych i technicznych dla organów wiodących i innych podmiotów współtworzących IIP
 6. Informacje, wolne wnioski i zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie w dniu 7 marca 2011 r.

Porządek obrad posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i wręczenie powołań Członkom, Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącemu Rady – Jerzy Miller, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 2. Przyjęcie porządku obrad,
 3. Polskie i europejskie aspekty infrastruktury informacji przestrzennej – Jolanta Orlińska, Główny Geodeta Kraju,
 4. Cele, zadania i formy działania Rady – Jerzy Gaździcki – Przewodniczący Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej,
 5. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej,
 6. Dyskusja.

Data dodania 2011-08-01 08:20:07
Data aktualizacji 2014-04-10 12:00:24