file_doc

Rada

Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej działa przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji jako ministrze właściwym do spraw administracji publicznej koordynującym tworzenie, utrzymywanie i rozwijanie tej infrastruktury (ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej, art. 18).

Celem nadrzędnym Rady IIP jest utworzenie i sprawne funkcjonowanie IIP  zgodnie z:

  • potrzebami polskich  jej użytkowników, zwłaszcza organów administracji publicznej,
  • obowiązującymi przepisami prawa polskiego i unijnego,
  • wymogami racjonalnej, uzasadnionej ekonomicznie gospodarki zasobami informacji przestrzennej,
  • postępem naukowym, technicznym i organizacyjnym, zwłaszcza w zakresie technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych oraz geomatyki.


Do zadań Rady należy (art. 21 wyżej wymienionej ustawy):

  • opiniowanie, na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej, projektów aktów prawnych, standardów, przedsięwzięć organizacyjnych, naukowych i edukacyjnych, planów i sprawozdań dotyczących infrastruktury, w tym dotyczących koordynacji i współdziałania oraz kontaktów z Komisją Europejską;
  • występowanie z inicjatywami dotyczącymi usprawnienia infrastruktury pod względem organizacyjnym i technicznym oraz rozszerzenia jej zakresu tematycznego.

Organizacja i tryb pracy Rady są określone rozporządzeniem Ministra SWiA. Rada obraduje i przyjmuje stanowiska w kwestiach należących do jej właściwości na posiedzeniach, w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów  w obecności co najmniej połowy składu. Uchwała nr 1 upoważnia przewodniczącego Rady do powoływania zespołów Rady w drodze decyzji organizacyjnej.

Realizacja zadań Rady powinna prowadzić do:

  • kształtowania polityki państwa w zakresie informacji przestrzennej przy uwzględnieniu relacji z organami i instytucjami Unii Europejskiej, poszczególnymi państwami członkowskimi oraz państwami europejskimi, które nie należą do Unii, zwłaszcza z państwami graniczącymi z Polską,
  • określania zakresu i zasad współdziałania podmiotów tworzących IIP, jak też ramowych dwustronnych i wielostronnych porozumień o współpracy tych podmiotów w zakresie IIP,interoperacyjności portali, systemów i infrastruktur tworzonych w wyniku inicjatyw samorządowych na poziomie regionalnym i lokalnym,
  • oceny postępu prac w zakresie IIP oraz formułowania wniosków i zaleceń zmierzających do ich usprawnienia,
  • zajmowania stanowiska w innych ważnych sprawach dotyczących IIP.


W wielopodmiotowej i wielotematycznej strukturze IIP Rada IIP jest jedynym ciałem międzyresortowym i interdyscyplinarnym. Jej skład określony ustawą obejmuje przedstawicieli organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, instytucji naukowych i organizacji pozarządowych. Tym samym Rada spełnia rolę forum konsultacyjnego, na którym w trybie dyskusji dochodzi się do opinii użytecznych przy podejmowaniu skoordynowanych decyzji przez wymienione wyżej organy, jednostki, instytucje i organizacje.

Data dodania 2011-07-07 09:00:20
Data aktualizacji 2012-01-04 11:05:45