file_doc

Prezes GUS

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego (GUS):

 • jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach statystyki;
 • prowadzi badania statystyczne statystyki publicznej;
 • jest organem wiodącym dla dwóch tematów w III grupie tematycznej:
  - jednostki statystyczne (Statistical units), rozumiane jako jednostki służące do rozpowszechniania lub wykorzystywania informacji statystycznych,
  - rozmieszczenie ludności – demografia (Population distribution — demography), rozumiane jako geograficzne rozmieszczenie ludności, łącznie z poziomami aktywności i charakterystyką ludności pogrupowanej według siatki georeferencyjnej, regionu, jednostki administracyjnej lub innej jednostki analitycznej
Jednostki statystyczne wchodzą w zakres krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT prowadzonego przez Prezesa GUS na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 1995 Nr 88, poz. 439 z późn. zm.) Zasady podziału na rejony statystyczne i obwody spisowe podane są w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 1998 r. Nr 157, poz. 1031 z późn, zm.).
Jednostki statystyczne stanowią rejony statystyczne i obwody spisowe, które służą głównie do przeprowadzania spisów oraz opracowywania ich wyników. Podział na te jednostki prowadzony jest w 16 Urzędach Statystycznych (US) zlokalizowanych w miastach wojewódzkich, gdzie granice rejonów statystycznych i obwodów spisowych zostały utrwalone na mapach i są corocznie aktualizowane. Ponadto, w 16 US prowadzone są w przekroju rejonów statystycznych i obwodów spisowych oraz co kwartał ilościowo aktualizowane systemy informatyczne:

 • identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań NOBC wykorzystywanego w spisie,
 • numerów rejonów statystycznych i obwodów spisowych BREC podającego liczbę mieszkań oraz szacunkową liczbę ludności w każdym rejonie i obwodzie. 
Centralna wersja wymienionych systemów informatycznych prowadzona jest w Centrum Informatyki Statystycznej.

Rozmieszczenie ludności - demografia
Informacje o rozmieszczeniu ludności są gromadzone zgodnie z ustawą o zasadniczym trójstopniowym podziałem terytorialnym państwa (Dz. U. z 1998 r. Nr 96 poz. 603 oraz Nr 103, poz. 652) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. z 2007 r. Nr 214, poz. 1573) opracowanym na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. Corocznie informacje o lokalnych jednostkach administracyjnych są przekazywane Komisji Europejskiej (Eurostat system of local administrative units (LAU)). Ponadto informacje w zakresie rozmieszczenia ludności są gromadzone na podstawie Rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 763/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań oraz w rozporządzeniach wykonawczych Komisji Europejskiej.
Rozmieszczenie ludności jest badane według 5 hierarchicznie powiązanych jednostek, z czego:

 • 3 określono jako poziomy regionalne:
  - Poziom 1 – regiony
  - Poziom 2 – województwa
  - Poziom 3 – podregiony
 • 2 określono jako poziomy lokalne:
  - Poziom 4 – powiaty
  - Poziom 5 – gminy
GUS oprócz prowadzonych na bieżąco opracowań i statystyk, obecnie pracuje nad opracowaniem wyników spisów powszechnych oraz przygotowaniem Portalu Geostatystycznego, który będzie pełnił następujące funkcje:

 • udostępniał zagregowane dane w postaci różnorakich analiz przestrzennych, 
 • umożliwiał bieżącą aktualizację punktów adresowych dla urzędów gmin,
 • utrzymywał w aktualności część kartograficzną rejestru TERYT.
Portal będzie umożliwiał prezentację tych danych w przestrzeni w dowolnej formie:

 • agregacja do jednostek podziału administracyjnego (województwo, powiat, gmina), 
 • agregacja do jednostek podziału statystycznego (rejony statystyczne, obwody spisowe),
 • siatki geograficzne, siatki kwadratów.
Punkt kontaktowy:
Janusz Dygaszewicz, Dyrektor Departamentu Programowania i Koordynacji Badań,
Główny Urząd Statystyczny,
Al. Niepodległości 208,
00-925 Warszawa, 
j.dygaszewicz@stat.gov.pl,
48 22 608 31 14. 
Data dodania 2011-10-11 17:04:34
Data aktualizacji 2011-10-13 12:21:06