file_doc

MKiDN

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego pełni funkcję organu wiodącego w zakresie tematu danych przestrzennych „obszary chronione” (rozdz. 1 zał. 9 do ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej z 4 marca 2010 r.) w części dotyczącej zabytków nieruchomych. Na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami minister powierzył realizację zadania publicznego polegającego na budowie infrastruktury informacji przestrzennej dyrektorowi Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Narodowy Instytut Dziedzictwa jest instytucją kultury podległą Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją Narodowego Instytutu Dziedzictwa jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa, gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń.
Jednym ze statutowych zadań instytutu jest budowa i rozwój ogólnopolskiej, geoprzestrzennej bazy danych o zabytkach.

Punkt kontaktowy:
Arkadiusz Kołodziej
Kierownik Działu Digitalizacji  Zabytków i Muzealiów
Narodowy Instytut Dziedzictwa
ul. Kopernika 36/40
00-924 Warszawa
akolodziej@nid.pl
tel. 22.826.02.39 wew. 121

Data dodania 2012-02-17 10:54:38
Data aktualizacji 2012-02-17 10:54:26