file_doc

Ministerstwo Infrastruktury i Rozowju

Minister Infrastruktury i Rozwoju:

jako minister właściwy ds. budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa - organem wiodącym dla: :
  • tematu 4 w III grupie tematycznej zagospodarowanie przestrzenne (land use), rozumiane jako zagospodarowanie terenu, w jego obecnym lub przyszłym wymiarze funkcjonalnym, lub przeznaczenie społeczno-gospodarcze terenu, w tym mieszkaniowe, przemysłowe, handlowe, rolnicze , leśne, wypoczynkowe, wynikające z dokumentów planistycznych.

Zapraszamy do odwiedzenia podstron:

Aktualności

Materiały edukacyjne

Rekomendacje dla JST

Zbiory danych przestrzennych

Monitoring IIP

Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie tematu „zagospodarowanie przestrzenne”

Pozostałe opracowania 

 jako minister właściwy ds. gospodarki morskiej jest organem wiodącym dla:

  • tematu 15 w III grupie tematycznej warunki oceanograficzne-geograficzne (oceanographic geographical features), rozumiane jako warunki fizyczne mórz i oceanów, w szczególności: charakter dna, prady, pływy,zasolenie, stany wody, stany morza, wysokość fal
  • tematu 16 w III grupie tematycznej obszary morskie (sea regions), rozumiane jako obszary mórz i akwenów słonowodnych w podziale na regiony i subregiony o wspólnych cechach ze względu na ich warunki fizyczne,
  • tematu 8 w I grupie tematycznej hydrografia (hydrography), rozumiana jako elementy hydrograficzne, w tym obszary morskie oraz jednolite części wód wraz z podjednostkami hydrograficznymi i regionami wodnymi w części dotyczącej morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego Rzeczpospolitej Polskiej.
    Data dodania 2011-08-17 11:25:33
    Data aktualizacji 2015-11-09 00:05:56