file_doc

Główny Geodeta Kraju

Główny Geodeta Kraju jest centralnym organem administracji rządowej w zakresie służby geodezyjnej i kartograficznej, wykonującym zadania przy pomocy Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK).

Do zadań Głównego Geodety Kraju w zakresie IIP, należy utrzymywanie Geoportalu Infrastruktury Informacji Przestrzennej, jako centralnego punkt dostępu do usług: wyszukiwania, przeglądania, pobierania i przekształcania oraz m.in. zapewnianie obsługi administracyjnej prac Rady IIP.

Główny Geodeta Kraju jest organem wiodącym dla następujących tematów INSPIRE:

 1. W I grupie tematycznej:
 • Temat 1, Systemy odniesienia za pomocą współrzędnych, rozumiane jako systemy do jednoznacznego przestrzennego odnoszenia informacji przestrzennej za pomocą współrzędnych x, y, z lub za pomocą szerokości i długości geograficznej oraz wysokości na podstawie geodezyjnego poziomego i pionowego układu odniesienia;
 • Temat 2, Systemy siatek geograficznych, rozumiane jako systemy tworzone na podstawie zharmonizowanej wielorozdzielczej siatki o znormalizowanym położeniu i wielkości oczek oraz wspólnym punkcie początkowym;
 • Temat 3, Nazwy geograficzne (wraz z GUS, MSWiA, MKiDN) rozumiane jako nazwy obszarów, regionów, miejscowości, miast, przedmieść lub osiedli, a także nazwy innych obiektów geograficznych lub topograficznych o znaczeniu publicznym lub historycznym;
 • Temat 4, Jednostki administracyjne, (wraz z GUS) rozumiane jako jednostki zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa
 • Temat 5, Adresy, (wraz z GUS) rozumiane jako informacje o lokalizacji nieruchomości na podstawie danych adresowych, zazwyczaj nazwy miejscowości, nazwy ulicy, numeru budynku i kodu pocztowego;
 • Temat 6, Działki katastralne, (wraz z GUS oraz LP) rozumiane jako obszary określone na podstawie rejestrów katastralnych lub ich odpowiedników.
 • Temat 7, Sieci transportowe, (wraz z MT)  rozumiane jako sieci transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i wodnego, w tym morskiego, wraz z powiązaną z nimi infrastrukturą, obejmujące również połączenia między różnymi sieciami, łącznie z transeuropejską siecią transportową
2)    W II grupie tematycznej:

 • Temat 1, Ukształtowanie terenu, (wraz zMON), rozumiane jako cyfrowe modele wysokościowe powierzchni terenu, obejmujące również batymetrię oraz linię brzegową;
 • Temat 2, Użytkowanie terenu, (wraz z Głównym Geologiem Kraju, MB, Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska, ARiMR) rozumiane jako fizyczne i biologiczne użytkowanie powierzchni ziemi, włączając w to powierzchnie naturalne i sztuczne, obszary rolnicze, lasy, tereny podmokłe, akweny;
 • Temat 3, Sporządzanie ortoobrazów, rozumiane jako dane obrazowe powierzchni ziemi mające odniesienie przestrzenne, pochodzące z rejestracji lotniczej lub satelitarnej;


3)    W III grupie tematycznej

 • Temat 2, Budynki, (wraz z MB, MKiDN), rozumiane jako informacje o lokalizacji przestrzennej budynków
 • Temat 3, Gleba, (wraz z MRiRW i Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska), rozumiana jako gleby i podglebie charakteryzowane na podstawie głębokości, tekstury, struktury i zawartości cząstek oraz materiału organicznego, kamienistości, erozji, a w odpowiednich przypadkach na podstawie przeciętnego nachylenia oraz przewidywanej zdolności zatrzymywania wody;
 • Temat 6, Usługi użyteczności publicznej i służby państwowe,  (wraz z MŚ, MZ, MSWiA i MG), rozumiane jako instalacje użyteczności publicznej, takie jak: kanalizacja, gospodarowanie odpadami, dostawa energii i dostawa wody, administracyjne i społeczne służby państwowe lub samorządowe, takie jak: obiekty administracji publicznej, obiekty obrony cywilnej kraju, szkoły, szpitale;
 • Temat 8, Obiekty produkcyjne i przemysłowe, (wraz z MŚ), rozumiane jako zakłady przemysłowe oraz urządzenia poboru wody, miejsca wydobycia i składowiska;
 • Temat 11, Gospodarowanie obszarem/strefy ograniczone i regulacyjne oraz jednostki sprawozdawcze, (wraz z MŚ i MRR), rozumiane jako obszary zarządzane, regulowane lub wykorzystywane do celów sprawozdawczych na poziomie międzynarodowym, europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym; obejmują również wysypiska śmieci, obszary o ograniczonym dostępie wokół ujęć wody pitnej, strefy zagrożone przez azotany, uregulowane drogi wodne na morzach lub wodach śródlądowych o dużej powierzchni, obszary przeznaczone pod składowiska odpadów, strefy ograniczeń hałasu, obszary wymagające zezwolenia na poszukiwania i wydobycie, obszary dorzeczy, odpowiednie jednostki sprawozdawcze i obszary  zarządzania strefą brzegową;


Data dodania 2011-09-23 14:37:02
Data aktualizacji 2011-12-08 08:33:38